Subsidieregeling [Ont]regelprojecten zorgaanbieders

Op 1 november 2023 opent de derde en laatste aanvraagronde voor de subsidieregeling [Ont]regelprojecten zorgaanbieders.

Met de subsidieregeling kunnen zorgorganisaties zelf aan de slag met het verminderen van regeldruk in de eigen organisatie. Minder administratieve lasten geeft zorgmedewerkers meer tijd voor goede zorg en vergroot het werkplezier. 

Voor wie

Zorgaanbieders die zorg leveren vanuit de Zorgverzekeringswet kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten binnen de eigen organisatie of die in samenwerking met andere zorgaanbieders (al dan niet Zvw) worden uitgevoerd.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, gelden een aantal voorwaarden:

 • De activiteiten hebben als doel het schrappen, vereenvoudigen of herinrichten van administratieve processen die voortkomen uit inkoop- en/of verantwoordingeisen ten minste binnen de Zvw.
 • De subsidieaanvrager was voor 1 juli 2020 actief als Zvw-zorgaanbieder.
 • De activiteiten hebben een duurzaam effect op de administratieve lasten van minimaal 10 zorgmedewerkers.
 • Zorgmedewerkers worden betrokken bij het opstellen en uitvoeren van de activiteiten.

Goede voorbeelden en geleerde lessen die voortkomen uit de projecten worden openbaar en actief gedeeld om andere zorgaanbieders inzicht te geven en te stimuleren ook aan lastenverlichting te werken.

Hoogte subsidie en budget

In totaal stelt het ministerie van VWS 11,3 miljoen euro voor de subsidieregeling beschikbaar dat wordt verdeeld over drie subsidierondes. Deze derde en laatst ronde is geopend van 1 t/m 30 november 2023.

De hoogte van een subsidieaanvraag kan variëren van 25.000 tot 124.999 euro. Van de totale kosten voor de activiteiten wordt ten minste 25% door de aanvrager zelf gefinancierd. Bij overschrijding van het subsidieplafond wordt het subsidiebedrag verdeeld door loting.

Subsidie aanvragen

Voor het indienen van een subsidieaanvraag wordt om een activiteitenplan, begroting en de-minimisverklaring gevraagd. Op https://www.dus-i.nl/subsidies/ontregelprojecten-zorgaanbieders vind je alle aanvullende informatie, voorwaarden en het digitale aanvraagformulier van de subsidieregeling [Ont]regelprojecten zorgaanbieders.

Aanvragen kunnen tussen 1 en 30 november 2023 gedaan worden. Houd er rekening mee dat bij overschrijding van het subsidieplafond geloot zal worden. 

Aan wat voor projecten kun je denken?

 • Vereenvoudigen van interne verantwoordingsprocessen, -protocollen en –werkwijzen;
 • Verminderen van tijdschrijven;
 • Ophalen, inventariseren en vervolgens aanpakken van administratieve lasten rondom verantwoording binnen de organisatie;
 • Ontwikkelen, implementeren en borgen van een aanpak van regeldruk binnen de eigen organisatie;
 • Vereenvoudigen van behandelplannen;
 • Wijzigen van (technische) systemen die nodig zijn om verantwoordingslasten te verminderen.
 • Kijk op Ontregelvoorbeelden | Publicatie | (Ont)Regel de Zorg (ordz.nl) en op Ontregelvoorbeelden | (Ont)Regel de Zorg (ordz.nl) voor meer ontregelinspiratie van diverse zorginstellingen in Nederland.

Meer informatie

Alle informatie over de regeling vind je op https://www.dus-i.nl/subsidies/ontregelprojecten-zorgaanbieders.
Heb je vragen over deze subsidie? Stuur je vraag naar ordzsubsidie@minvws.nl en je ontvangt binnen 5 werkdagen een reactie.

Wil je van gedachten wisselen over of meer weten met betrekking tot ontregelen? Neem dan contact met op ons via Contact met ORDZ | (Ont)Regel de Zorgl of bel ons tijdens het ontregelspreekuur iedere maandag tussen 16-17 uur via 06 - 1305 4250.