Modernisering gegevensuitwisseling in de keten

De gegevensuitwisseling voor het proces van indiceren – bemiddelen – wachtlijstbeheer - leveren van zorg – declareren – heffen van de eigen bijdrage is gebaseerd op het ketenmodel iWlz. Het betreft het uitwisselen van cliëntgebonden gegevens tussen het CIZ, de zorgaanbieders, de zorgkantoren, het CAK en het Zorginstituut. Hiermee zijn destijds de administratieve lasten flink gereduceerd. Dit ketenmodel is aan herziening toe, omdat dit model niet voldoet aan principes zoals: gegevens aan de bron, eenmalig vastleggen en meervoudig gebruiken.

Daarom wordt het ketenmodel omgevormd naar een netwerkmodel, dat wel aan deze (DIZRA1)-criteria voldoet. Het gehele proces van indiceren tot eigen bijdrage wordt opnieuw ingericht, meer vanuit het perspectief van de burger. De bedoeling is tevens om de registratielast voor professionals te verminderen. Ook de burger krijgt toegang tot zijn/haar gegevens die in de langdurige zorg zijn vastgelegd.

Het netwerkmodel iWlz wordt ontwikkeld binnen het ‘Actieprogramma iWlz’.

DIZRA is de referentiearchitectuur voor het informatiestelsel in de zorg

Meer weten?

Ga naar www.istandaarden.nl