Experimenteren met 'zinnig en simpel verantwoorden'

Met het experiment Vernieuwend Verantwoorden Wlz - was het voor zorgaanbieders in de Langdurige Zorg de afgelopen jaren mogelijk om samen met zorgkantoren en onder regie van de NZa te experimenteren met verbeteringen op het terrein van verantwoording en controleprocessen.  

Vanaf 2024 is het opnieuw mogelijk om te experimenten. Dit wordt toegelicht in de “Voorhangbrief experiment zinnig en simpel verantwoorden in de langdurige zorg” . De NZa heeft hiertoe op aanwijzing van de minister een nieuwe beleidsregel gepubliceerd, de Beleidsregel Experiment zinnig en simpel verantwoorden Wlz - BR/REG-24150 . Het doel is om via de experimenten de administratieve belasting van het verantwoordingsproces te verlagen door alternatieve invulling van het nacalculatieproces en de nacalculatie-opgave. Gedacht kan worden aan experimenteren met verantwoording middels de jaarrekening en het steunen op controles die elders in de keten gedaan zijn door bijvoorbeeld zorgaanbieders, hun accountants, of zorgkantoren. Uiteraard blijft er een noodzaak bestaan voor enige vorm van nacalculatie in verband met de contracteerruimte- en budgetsystematiek. Zorgaanbieders en zorgkantoren kunnen hierbij voortbouwen op de ervaringen die zijn opgedaan met de experimenteerruimte Vernieuwend Verantwoorden.

Extra informatie, die voor administratieve lasten zorgt, is niet nodig. Het doel is het merkbaar verminderen van de ervaren regeldruk voor professional. Zodat mensen die in de zorg werken, hun tijd zo veel mogelijk kunnen besteden aan zorg in plaats van aan administratieve handelingen.

Trekker: NZa en betrokken veldpartijen
Planning: 2024-2028