De regeling meerzorg vereenvoudigd

Per 1-9-2022 is er een nieuwe aanvraagsystematiek meerzorg (Zorg in natura)

De basis van de meerzorg regeling

Als er blijvend intensieve zorg nodig is kan er een Wlz-indicatie worden aangevraagd bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ beoordeelt of er wordt voldaan aan de voorwaarden. Indien dit het geval is, krijgt de cliënt een Wlz-indicatie. In deze Wlz-indicatie staat een zorgprofiel dat correspondeert met een omschrijving van de aard en inhoud van de zorgbehoefte en de noodzakelijke zorg. Soms heeft een cliënt meer zorg nodig dan mogelijk is binnen het zorgprofiel. Als het niet mogelijk is om door middel van een herindicatie in een zwaarder zorgprofiel te worden ingedeeld, kan bij een aantal indicaties (zie beleidsregel NZa) de Regeling Meerzorg uitkomst bieden. Meer informatie over de voorwaarden die gelden om in aanmerking te komen voor de Regeling Meerzorg is te vinden op de website van het zorgkantoor in de regio.

De nieuwe aanvraag systematiek meerzorg

Al eerder is de aanvraag meerzorg vereenvoudigd, deze kan meerjarig worden toegekend en bij zorg in natura is verantwoording op uurbasis niet nodig. Vanaf 1 januari 2019 is het in sommige gevallen ook mogelijk om voor een groep cliënten Meerzorg aan te vragen als ze in een zorginstelling verblijven. Dit heeft als voordeel dat er niet voor elke cliënt apart een aanvraag voor Meerzorg hoeft te worden gedaan.

De aanvraagprocedures zijn in 2022 bekeken en waar mogelijk verder vereenvoudigd. De nieuwe aanvraag systematiek is gemaakt door de zorgkantoren in samenspraak met vele zorgaanbieders, de NZa, CCE, VGN, ActiZ en de Nederlandse GGZ. De basis van de nieuwe systematiek voor het aanvragen van meerzorg blijft dat de zorgvraag van iedere cliënt uniek is, maar de bekostiging kan met behulp van een standaard. Hiervoor zijn meerzorgprofielen en maatwerkbedragen ontwikkeld. Zo kan meerzorg flexibel worden ingezet. Daarnaast ligt in de nieuwe systematiek meer nadruk op het verbeteren van de context van de cliënt om zodoende toe te werken naar passende zorg.

Wat is het voordeel van meerzorgprofielen?

• Sluiten aan bij perspectief van de cliënt

• Sluiten aan bij het zorgprofiel

• Geen extra verantwoording op uren waardoor extra administratieve lastenverlichting

• Tussentijds op- en afschalen binnen het meerzorgprofiel

• Vrijheid inzet zorgaanbieder

• Administratieve lastenverlichting voor zorgaanbieders en zorgkantoren door een toegankelijke aanvraagformulier en waar mogelijk verlengen duur van de meerzorg.

Meer weten over de nieuwe systematiek meerzorg?

Wil je meer weten over de nieuwe regeling en de voorwaarden die gelden om in aanmerking te komen voor de Regeling Meerzorg dan vind je deze op de website van het zorgkantoor in de regio.