Stimuleren meerjarige contracten en geen dubbele uitvragen bij zorginkoop

De administratieve lasten bij de zorginkoop zijn verminderd door het stimuleren van meerjarige contracten en het voorkomen van dubbele uitvragen.

Toelichting

Zorgkantoren zijn onderdeel van de zorgverzekeraars en kopen zorg in die valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Tot 2018 moesten zorginstellingen elk jaar opnieuw onderhandelen en een nieuw zorginkoopcontract afsluiten met het zorgkantoor. Vanaf 2018 worden meerjarige zorginkoopcontracten voor de duur van 3 jaar afgesloten. Dit betekent dat zorgaanbieders en zorgkantoren niet meer elk jaar met elkaar hoeven te onderhandelen, waardoor de zorgaanbieder meer financiële zekerheid heeft maar dus ook de administratieve lasten verlaagd worden.

Zorginstellingen komen alleen in aanmerking voor een meerjarig contract als ze in het jaar voorafgaand aan de ingangsdatum van het meerjarige contract gedurende het hele jaar een contract met het zorgkantoor hadden. Naast meerjarige contracten zijn er nog meer afspraken gemaakt die de administratieve lasten verlagen.

Zo is er een landelijk inkoopkader vastgesteld en is afgesproken dat alle zorgaanbieders in Nederland, onafhankelijk van met welk zorgkantoor zij onderhandelen, een gezamenlijk basistarief krijgen. Hierbij is het mogelijk om bovenop dit basistarief een opslag te verdienen, door uit te blinken in één of meer thema's waar het zorgkantoor uit de regio de nadruk op legt. De driejarige contracten die in 2018 zijn afgesloten, zijn eind 2020 afgelopen.

Met ingang van 2021 zijn opnieuw meerjarige contracten afgesloten voor drie jaar. Ook het landelijke en regionale inkoopkader zijn voor 3 jaar vastgesteld. 

Bekijk de informatie over het zorginkoopkader op de website www.zn.nl (inkoopkader langdurige zorg)

Meer weten?

Zie ook: zn.nl - inkoopkader langdurige zorg