Lopend onderzoek uniformeren inkoop- en verantwoordingseisen zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars stellen eisen aan zorgaanbieders om in aanmerking te komen voor een contract. Deze eisen schrijven ze op in het zorginkoopbeleid. Zorgverzekeraars hebben de vrijheid om zelf te bepalen welke eisen zij hanteren om in aanmerking te komen voor een contract. Sommige zorgverzekeraars werken ook met basis- en plusovereenkomsten. Met zorgaanbieders die goed scoren op onderwerpen die voor de zorgverzekeraar belangrijk zijn sluiten ze dan een overeenkomst met betere voorwaarden voor de zorgaanbieder. Bijvoorbeeld hogere tarieven.

Daarnaast willen zorgverzekeraars ‘kwaliteit van zorg’ meetbaar maken door middel van kwaliteitsindicatoren. Periodiek spreken de KNMP, ZN en de IGJ af welke kwaliteitsindicatoren gemeten moeten worden. Deze kwaliteitsindicatoren zijn voor alle zorgverzekeraars hetzelfde. Toch krijgen we nog signalen van apothekers dat zorgverzekeraars daarnaast aanvullende kwaliteitsindicatoren uitvragen, bijvoorbeeld om in aanmerking te komen voor een pluscontract.

Het ministerie van VWS laat momenteel een onderzoek uitvoeren naar mogelijkheden om de inkoop- en verantwoordingseisen te uniformeren in de eerstelijnszorg (waaronder de farmacie), ggz en medisch specialistische zorg. Denk bijvoorbeeld aan het uniformeren van eisen om in aanmerking te komen voor een contract, de manier waarop wordt bepaald of een zorgaanbieder in aanmerking komt voor een basis- of pluscontract en het standaardiseren van de niet-concurrentiële onderdelen van het zorgcontract. Zodra dit onderzoek is afgerond maken we met de KNMP en zorgverzekeraars afspraken over welke maatregelen we gaan nemen om de inkoop- en verantwoordingseisen te uniformeren.