Nieuwe productstructuur per 2020

Met partijen is afgesproken om de regelgeving op basis van de nieuwe productstructuur vanaf 0 opnieuw op te bouwen. Daarbij zal alleen informatie die strikt noodzakelijk is voor uitoefening van de wettelijke taken van partijen, vanuit de NZa worden gereguleerd. Zo moet het systeem eenvoudig en hanteerbaar blijven met zo min mogelijk administratieve lasten.

Per 2022 is het zorgprestatiemodel als nieuwe bekostiging voor de gehele geneeskundige ggz en de forensische zorg ingevoerd. Met het zorgprestatiemodel is een sterk vereenvoudigd bekostigingsmodel geïntroduceerd, dat leidt tot lagere administratieve lasten, nota’s die herkenbaar en begrijpelijk zijn voor de cliënt en een aanzienlijke versnelling van de declaratiemogelijkheden en informatievoorziening over zorgkosten en –gebruik.

De nieuwe bekostiging  leidt tot lagere administratieve lasten en betekent op meerdere manieren een vereenvoudiging. Invoering van het zorgprestatiemodel betekent dat vier verschillende bekostigingssystemen worden vervangen door één bekostigingssysteem.

Kijk voor meer informatie op: https://www.zorgprestatiemodel.nl/