Stimuleringsprogramma @PatientConnect voor o.m. één taal, betere informatie-uitwisseling

Het stimuleringsprogramma @PatientConnect (maar ook het soortgelijke traject van de vrijgevestigden) zorgt voor het spreken van één taal, betere informatie-uitwisseling met patiënten en ketenpartners én, door het eenmalig en eenduidig vastleggen van informatie aan de bron, voor minder administratieve lasten. Daarbij is de gebruikersvriendelijkheid van de door de zorgverlener te gebruiken software van groot belang.

Trekker(s): GGZ NL

Planning: december 2020

Toelichting: In 2018 is de VIPP GGZ stimuleringsregeling van start gegaan. Deze regeling draagt bij aan het vergroten van de eigen regie van de patiënt over zijn of haar zorgproces, het verkorten van de wachttijden en het reduceren van de administratieve lasten. De Nederlandse GGZ startte in 2017 het programma VIPP GGZ en heeft meegeschreven aan de regeling. Inmiddels maken 87 GGZ instellingen gebruik van deze subsidie.

De regeling stimuleert instellingen om zorginformatiebouwstenen (zgn. ZIB’s) te implementeren in de EPD’S, dat zorgt voor eenduidige registratie en gestandaardiseerde uitwisseling van patiëntinformatie. Door de eenduidige registratie zijn gegevens geschikt voor hergebruik. De Nederlandse GGZ is van mening dat voor de gegevensvastlegging ten behoeve van het nieuwe Zorgprestatiemodel zoveel als mogelijk aangesloten moet worden op de ZIB’s. Maar vanwege onder andere de coronasituatie is voor de deelnemende instellingen de einddatum van de regeling verlengd naar 1 november 2021. Het VIPP GGZ programma monitort de situatie nauwgezet en bespreekt de voortgang periodiek met VWS. Met vragen kunt u terecht bij: info@denederlandseggz.nl