Beperken belasting voor herregistratie psychiaters n.a.v. IFMS

Per 2020 zijn psychiaters als medisch specialist verplicht voor herregistratie aan aanvullende verplichtingen te voldoen door de invoering van IFMS (individueel functioneren medisch specialisten). Binnen de ggz moeten deze verplichtingen nader worden ingevuld. Binnen de ggz-instellingen ontbreekt een kader voor IFMS zoals krachtens de CAO ziekenhuizen bestaat. NVvP wil een procedure gaan hanteren die zo min mogelijk administratief belastend is.

Trekker(s): NVvP

Planning: december 2020

Toelichting:

De Federatie Medisch Specialisten (FMS) heeft een oproep aan haar leden gedaan om IFMS terug te brengen naar de oorspronkelijke leidraad, het College Geneeskundige Specialismen verzocht om IFMS als herregistratie-eis terug te brengen naar de basis en de IGJ verzocht om IFMS als indicator in de basisset te schrappen. In 2019 krijgt dit actiepunt een vervolg in het deelproject 'Ontregel IFMS'.

De Federatie Medisch Specialisten gaat de Leidraad Individueel Functioneren Medisch Specialisten (IFMS) op verschillende punten aanpassen. Een van de belangrijke wijzigingen is de lagere frequentie van de gesprekken waarin de individuele medisch specialist zijn eigen functioneren evalueert. Dit wordt eens in de vijf jaar in plaats van twee jaar. Met de aanpassingen is er minimaal 50% minder administratielast te bereiken. Bovendien wordt IFMS met de aanpassing effectiever en kwalitatief verbeterd.  

Ruim 85% van alle medisch specialisten doet mee aan IFMS. De huidige leidraad IFMS uit 2014 bevat diverse checklists en toetsingscriteria die in de praktijk administratieve lasten veroorzaken. Daarnaast blijkt dat IFMS in met name ziekenhuizen vaak te uitgebreid is ingericht. Daarom heeft de werkgroep [Ont]Regel IFMS van de Federatie onderzocht in hoeverre IFMS nog aansluit bij de huidige praktijk. Zij adviseren om de leidraad aan te passen. De focus moet komen te liggen op de resultaten die IFMS kan opleveren, in plaats van het afvinken van deelname aan IFMS met een checklist. 

[Ont]Regel activiteiten

Met het verminderen van administratieve lasten bij IFMS (Individueel Functioneren Medisch Specialisten) is een actiepunt in het actieplan [Ont]Regel de Zorg afgerond. Het actieplan is een gezamenlijk plan van het ministerie van VWS en brancheorganisaties. Bekijk het overzicht van alle actiepunten uit het plan. Bekijk het bericht van de Federatie als je meer wilt weten over [Ont]Regel IFMS.

De komende maanden worden veranderingen verder uitgewerkt en wordt een vernieuwde Leidraad IFMS gepubliceerd. 

Neem voor meer informatie of bij vragen over [Ont]Regel de zorg contact op via het ORDZ contactformulier.