Veranderagenda met 24 oplossingen

Uit domeinoverstijgend vervolgonderzoek hulpmiddelen, woningaanpassingen en verhuizingen gericht op knelpunten binnen de Zvw, Wlz en relatie van deze wetten met de Wmo 2015, is in samenwerking met belanghebbenden gewerkt aan het bedenken van oplossingen voor de knelpunten. Deze samenwerking heeft geleid tot een veranderagenda bestaande uit 24 oplossingen waarmee het overgrote deel van de geïdentificeerde knelpunten wordt geadresseerd. Op dit moment wordt gewerkt aan een realisatieplan en wordt daarover bestuurlijk overleg gevoerd met betrokken partijen.

Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) heeft in 2018 onderzoek laten uitvoeren naar knelpunten bij het aanvragen, verstrekken en gebruik van Wmo-hulpmiddelen, woningaanpassingen en verhuizingen. Hieruit kwam naar voren dat zich ook knelpunten voordoen buiten het Wmo-domein; daarom heeft het ministerie van VWS een domeinoverstijgend vervolgonderzoek geïnitieerd. Bekijk voor meer informatie de Eindrapportage en Kamerbrief.

Documenten: