Eenvoudiger pgb-administratie en verbetering digitale uitwisseling

Opbrengsten schrapsessies over pgb

In het voorjaar van 2019 hebben in opdracht van het ministerie van VWS enkele schrapsessies plaatsgevonden over het pgb waaraan (vertegenwoordigers van) budgethouders en ketenpartners deelnamen. In aanvulling hierop hielden de verenigingen van budgethouders, Per Saldo en Naar keuze in de zomer van 2019 een eigen schrapsessie. Dit samen heeft geleid tot een groot aantal schrap- en verbeterwensen.

Eerste 10 gedragen acties

Het digitale boekje ‘Ontregel het persoonsgebonden budget’ bevat de eerste 10 gedragen acties. De overige schrap- en verbeterwensen van de verenigingen van budgethouders zijn met betrokken partijen verder verkend.

Er is meer gedaan dan alleen maar het uitvoeren van schrappunten. Zo is er gewerkt aan het vereenvoudigen en beperken van administratieve lasten voor de budgethouders en zorgverleners, waarbij primair gefocust is op verbeteringen die gemakkelijk doorgevoerd konden worden. Zo is de voorlichting van (potentiële) budgethouders en zorgverleners centraal toegankelijk op een nieuwe pagina op de website van de rijksoverheid. Ook zijn er infographics ontwikkeld die potentiële budgethouders helpen bij de keuze voor zorg in natura of een pgb. De beperking van de ervaren regeldruk wordt tevens ondersteund door het verder ontwikkelen en implementeren van het PGB2.0-systeem.

In een brief aan de kamer van december 2021 staat meer informatie over wat er rondom het PGB is gedaan. In een eerdere brief van juli 2021 staat wat er van alle activiteiten van de Agenda pgb is uitgevoerd.

De komende periode blijven partijen waaronder VWS en Per Saldo zich inzetten om de pgb-administratie en digitale uitwisseling verder te verbeteren.

Minder administratielast budgethouders

Deze schrapsessies leverden concreet aan te pakken acties op om de uitvoeringsprocessen pgb te verbeteren bij zorgkantoren en gemeenten en bij de uitvoerder van het pgb, de Sociale Verzekeringsbank. De complexiteit van het pgb en de ervaren administratieve last bij de budgethouders kon hiermee verminderen.