Eenvoudigere procedures bij gemeenten voor mensen met een beperking

Om de procedures bij gemeenten voor mensen met een beperking te vereenvoudigen zijn er verschillende afspraken gemaakt. Zo heeft VNG met diverse gemeenten en lokale cliëntenorganisaties stappen gezet om de toegang tot ondersteuning te verbeteren. Ook zijn er afspraken gemaakt om de hulpmiddelenverstrekking aan mensen met een beperking en specifiek voor de groep met complexe aanvragen te verbeteren:

  • Convenant met afspraken over hoe te handelen wanneer een hulpmiddelengebruiker verhuist en zijn op-maat-gemaakte hulpmiddel wil meenemen (verhuisconvenant) en het convenant met afspraken hoe partijen moeten handelen bij een complexe hulpmiddelenaanvraag (convenant maatwerkprocedures).
  • Handreiking vereenvoudiging terugkerende beschikking. Deze handreiking bevat aanbevelingen aan gemeenten om te werken met langdurige beschikkingen voor de hulpmiddelenverstrekking. In de praktijk blijken al meerdere gemeenten via deze werkwijze te werken.
  • Wegwijzer voor een complexe hulpvraag. Deze handreiking bevat informatie voor alle partijen (aanvrager, Wmo-consulent, zorgprofessional, adviseur hulpmiddelenleverancier) in de procedure voor een complexe hulpmiddelenaanvraag. De aanvraagprocedure en de verantwoordelijkheden van de verschillende partijen staan ook hierin beschreven.

De hierboven genoemde convenanten, handreiking en wegwijzer zijn te vinden via de website van VNG op hun pagina over het VNG-project Verbeteragenda hulpmiddelen.

In het Verbetertraject toegang sociaal domein werken gemeenten aan het realiseren van een merkbare verbetering in de toegang. Er zijn meerdere verbeterrichtingen benoemd, één daarvan is ‘Eenvoudige en complexe vragen in de triage, en transparantie van het proces’. Gemeenten formuleren zelf hun verbeteropgave en betrekken hierbij inwoners en belangenbehartigers. Het project loopt tot eind 2022, dan moeten de verbeteringen in de toegang lokaal zijn gerealiseerd. Movisie doet onderzoek en zorgt ervoor dat de geleerde lessen landelijk beschikbaar worden. Deelnemende gemeenten wisselen gedurende het project in leerkringen ervaringen uit. Op de website van Movisie vind je alle informatie over het traject.