Experimenteren met 'anders verantwoorden'

Onder regie van de NZa worden verdere verbeteringen op het terrein van verantwoording en controleprocessen doorgevoerd. Zorgaanbieders in de langdurige zorg kunnen samen met zorgkantoren experimenteren met ‘Anders Verantwoorden’ via de Beleidsregel - Experiment vernieuwend verantwoorden Wlz - BR/REG-19165.

Dit experiment geeft deelnemers  de ruimte om te experimenteren met een andere wijze van verantwoorden van de geleverde zorg. Daarbij gebruiken ze interne sturingsinformatie (bijvoorbeeld klachtenregistratie, medewerkerstevredenheid, cliëntentevredenheid, audits beroepsgroepen).

Extra informatie, die voor administratieve lasten zorgt, is niet nodig. Het doel is het merkbaar verminderen van de ervaren regeldruk voor professional.

Trekker: NZa en betrokken veldpartijen

Planning: 2019 – 2023

Zie ook