Standaardisatie informatie-uitwisseling gemeenten-aanbieders, etc.

Minder administratieve lasten door afspraken over verdere standaardisering van informatie-uitwisseling tussen gemeenten en aanbieders, uniformering van werkwijzen en bieden van concrete ondersteuning.

Toelichting:

In januari 2019 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel ‘Vermindering uitvoeringslasten en regionale samenwerking’ aanvaard. Daarmee zijn gemeenten en zorgaanbieders wettelijk verplicht om te werken met iWmo en iJw: de standaarden die beschikbaar zijn voor de administratieve afhandeling van de zorg.

Daarnaast hebben VWS, VNG, Jeugdzorg Nederland en FNV/CNV afspraken gemaakt in het Convenant Stoppen met Tijdschrijven om het aantal productcodes te minimaliseren en vermijdbaar tijdschrijven terug te dringen. Hiervoor heeft een brede groep professionals vanuit het hele werkveld van de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering gewerkt aan een nieuwe aanpak. Het resultaat is het Model Prestatiecodes Jeugd (MPJ): een eenvoudig, landelijk uniform toewijzings- en declaratiesysteem voor het jeugdveld. Het streven is om het MPJ per 2023 in te voeren.

Meer informatie? Zie de  pagina over het Model Prestatiecodes Jeugd op onze website. 

Trekker(s): VNG, gemeenten branches en VWS