Kwaliteitscontroles eenvoudiger

Minder frequentie, omvang en overlap van informatie-, controle- en accreditatiecycli en kleinere rapportages voor opleidings- en kwaliteitsvisitatie

De FMS, NFU en NVZ zijn aan de slag gegaan met deze actiepunten in relatie tot instellingsbrede en afdelingsgebonden accreditaties en opleidings- en kwaliteitsvisitaties om te onderzoeken hoe de ervaren administratieve lasten onder ziekenhuizen en zorgprofessionals op deze punten kunnen worden verbeterd. De FMS heeft een oproep gedaan aan de wetenschappelijke verenigingen om deregulering te bevorderen bij de informatie, controle en accreditatiecycli. Die heeft plaatsgevonden en vervolg gekregen bij de verenigingen. Een verscheidenheid aan projecten is afgerond om de ervaren administratieve lasten bij visitaties te verminderen.

Zo hebben 14 wetenschappelijke verenigingen zich verenigd in een project en namen hun instrumenten en normen onder de loep om de registratielast zo te verminderen. Voorbeelden van resultaten zijn:

  • Meerdere wetenschappelijke verenigingen plannen de kwaliteits- en opleidingsvisitatie op hetzelfde moment. Hierdoor wordt veel tijdwinst geboekt. Inmiddels  hebben acht wetenschappelijke verenigingen de samenvoeging gerealiseerd.
  • De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVVH) heeft de controle op dossiervoering geschrapt en kno-artsen mogen gebruikmaken van reeds bestaande informatie uit patiëntenenquêtes van het ziekenhuis.
  • De Nederlandse Orthopedie Vereniging (NOV) heeft de aan te leveren informatie voor kwaliteitsvisitatie opgeschoond en het programma voor de visitatie ingekort.
  • De Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) is een project gestart om het visitatiesysteem voor de dialysecentra te herzien. En daarbij de doublure van de HKZ-accreditatie met die van de ziekenhuisbrede visitatie te schrappen.

Accreditatiesystemen dienen elk een eigen, specifiek doel. Partijen hebben geconstateerd dat er weinig inhoudelijk overlap is en dus des te meer reden om de processen beter op elkaar af te stemmen.