Vermindering proces- en structuurindicatoren

We richten ons op uitkomstregistraties. Er worden geen nieuwe proces- en structuurindicatoren ontwikkeld, tenzij deze voor de patiënt en/of zorgprofessional essentiële informatie bevatten. In overleg tussen patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en aanbieders is een reductie van het aantal structuur- en procesindicatoren, die geen toegevoegde waarde hebben voor de patiënt en/of zorgprofessional, doorgevoerd.

Het programma 'Registratie aan de bron' was een landelijk programma waarin - met zorgprofessionals - ervoor gezorgd werd dat alle zorginformatie eenmalig en op een eenduidige manier wordt vastgelegd. Bovendien is die informatie voor veel doeleinden her te gebruiken.

Het programma was een initiatief van de universitair medische centra en Nictiz. Ook de NVZ, V&VN en FMS hebben zich bij het programma aangesloten. ​Het programma werd gefinancierd door het Citrienfonds.

Het programma eindigde in april 2022. De missie van Registratie aan de bron - eenduidig, eenmalig registreren voor hergebruik - blijft echter onverminderd van kracht. Bij het einde van het programma is een rapport (Drom-Registratie-aan-de-bron---Eindrapportage-2019-.pdf (nictiz.nl)) gemaakt met aanbevelingen om ermee door te kunnen gaan, aangezien het doel ‘breed gebruik van de eenheid van taal’ helaas nog niet voor elkaar is. Alle belangrijke stakeholders worden verwacht hun eigen verantwoordelijkheid te nemen hierin.

De belangrijkste aanbevelingen waren de volgende:

  1. Zorgbreed implementeren van eenmalig en eenduidig vastleggen voor meervoudig gebruik vergt landelijke, zorgbrede regie en standaardisatie. Alle partijen moeten werken vanuit dezelfde kaders, standaarden en bindende afspraken die met elkaar een Roadmap vormen richting het overkoepelende doel.
  2. Hoe het doel bereikt kan worden, zal verschillen per sector. Stel als medisch-specialistische sector met inbreng van alle relevante stakeholders een eigen implementatiekalender op. Implementeer die stapsgewijs: beproeven in pilots > evalueren en verbeteren > breed opschalen. De lessen uit de praktijk moeten bij elkaar gebracht worden, zodat we van elkaar blijven leren en elkaar verder kunnen helpen. Ondersteun dit door een learning community te faciliteren en te activeren.
  1. Stel het zorgproces centraal en faciliteer zorgprofessionals. De zorgprofessionals zijn degenen die registratie aan de bron waarmaken op de werkvloer. Daarom is het cruciaal dat het systeem het zorgproces maximaal ondersteunt. Zorgprofessionals moeten verder worden gefaciliteerd met behulp van opleiding en training, praktische handleidingen en goede voorbeelden. Het gaat om een cultuurverandering die aandacht verdient.

Kijk voor best practices, en voor meer informatie op Registreren is mensenwerk | Amigo! (nictiz.nl)