Toezien op afspraken Informatieberaad over gegevensuitwisseling

Toezien op de in het Informatieberaad gemaakte afspraken over het gebruik van eenduidige gegevens voor verpleegkundigen (via zorginformatiebouwstenen en snomed) en implementeren van voorzieningen om veilig en betrouwbaar informatie te delen tussen zorgverleners. 

Vanuit [Ont]regel de Zorg zetten partijen gezamenlijk met VWS zich al langer in voor het eenduidig vastleggen en overdragen van zorggegevens en het verminderen van registratielast. Met het wetgevingstraject Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg wordt dit gestimuleerd en mogelijk gemaakt. Deze wet stelt namelijk een verplichting aan het elektronisch uitwisselen van gegevens in de zorg.

Met de ontwikkeling van de informatiestandaard e-overdracht is in 2018 bereikt dat alle betrokken partijen van het Informatieberaad de Informatiestandaard e-overdracht als leidraad hebben aangemerkt, en deze hebben geprioriteerd voor implementatie en landelijke uitrol. Dit is een belangrijke stap voor het gestroomlijnd krijgen van de gegevensuitwisseling bij ICT-toepassingen, omdat partijen hiermee laten zien waarde te hechten aan een lastenluwe, efficiëntere, snellere en foutloze informatieoverdracht tussen zorgprofessionals onderling.

Tussen januari 2019 en medio 2020 is in regionale proeftuinen geëxperimenteerd met de e-overdracht . De opbrengsten en inzichten hiervan zijn meegenomen om in de toekomst elektronische gegevensuitwisseling mogelijk te maken en te gebruiken voor de landelijke uitrol. Ter ondersteuning van de implementatie van de Informatiestandaard e-overdracht heeft V&VN een ambassadeurstraining opgezet. Daarnaast zijn verschillende netwerken opgezet, zoals CNIO, VAR en V&VN afdelingen t.b.v. educatie, informatie en implementatie van e-overdracht.

Info regionale proeftuinen e-overdracht V&VN
Beeld: V&VN

V&VN heft in 2020 de DIZRA award (Duurzaam Informatiestelsel in de Zorg Referentie Architectuur)ontvangen voor hun inzet in dit traject.