Horizontaal toezicht voor 80% ziekenhuizen en umc's

Met Horizontaal Toezicht leggen zorgverzekeraars en zorgaanbieders op basis van vertrouwen en op een transparante, efficiënte en effectieve wijze samen verantwoording af over de rechtmatigheid van de zorguitgaven. Ook de patiënt heeft hier baat bij, omdat de juiste bedragen betaald worden voor de geleverde zorg en daarmee ook het in één keer goed verrekenen van het eigen risico bevorderd wordt.

In april 2017 zijn de NVZ, ZN en de NFU gestart met de implementatie van Horizontaal Toezicht in de MSZ. Steeds meer ziekenhuizen en universitaire medische centra (UMC’s) maken de overstap naar Horizontaal Toezicht om de administratieve lasten te verminderen en op basis van gezamenlijk vertrouwen de rechtmatigheid van de zorguitgaven en de transparantie naar de patiënt nog beter te borgen.

Inmiddels zijn er 58 van de 75 ziekenhuizen over op Horizontaal Toezicht (peildatum maart 2023). Het doel was dat eind 2020, 80% van de ziekenhuizen over zouden zijn op Horizontaal toezicht. Deze exacte doelstelling is, onder andere door de COVID-19 pandemie, niet gehaald. De branches en instellingen blijven zich in gezamenlijkheid inzetten om Horizontaal Toezicht zo snel mogelijk te implementeren.

Ben je benieuwd naar de stand van zaken rondom de implementatie van horizontaal toezicht? Kijk dan op de website horizontaaltoezichtzorg.nl (link: Home - Horizontaal Toezicht Zorg)

VIDEO: Slim samenwerken met horizontaal toezicht

Sinds 12 april 2017 zijn ziekenhuizen en zorgverzekeraars het project ‘Horizontaal toezicht’ gestart. Horizontaal toezicht is het samenwerken tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars op basis van vertrouwen, wederzijds begrip en transparantie. In plaats van gegevensgerichte controles achteraf werken partijen samen om de rechtmatigheid van declaraties in de processen vooraf te borgen. Dat scheelt controlewerkzaamheden. Het doel van dit actiepunt is om in 2020 80% van de ziekenhuizen en universitair medisch centra in te richten op horizontaal toezicht. Bekijk de video over de invoering van horizontaal toezicht in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen.