Doorontwikkeling machtigingenportaal VECOZO

Sommige behandelingen in de MSZ kunnen alleen gedeclareerd worden als vooraf een machtiging (toestemming van de zorgverzekeraar) is verkregen. Aanvraag van een machtiging verloopt via het digitale portaal VECOZO. Dit portaal is gebruiksvriendelijker gemaakt.

Er hebben sessies plaatsgevonden tussen ZN/Zorgverzekeraars, zorgaanbieders, branches NVZ, NFU, FMS en VECOZO. Hierbij zijn knelpunten geïnventariseerd en geanalyseerd die door partijen worden ervaren bij het aanvragen van machtigingen MSZ via het machtingsportaal van VECOZO. Daarbij is enerzijds gekeken naar alle digitale aanvraagformulieren. Deze zijn allen doorgelopen, waarbij gekeken is naar mogelijke verbeteringen c.q. verduidelijkingen. Tevens is gekeken naar de huidige functionele specificaties en mogelijke verbeterpunten die daarin te behalen zijn. Daarbij bleek ook dat een aantal functionele aspecten door de zorgaanbieders binnen de eigen ziekenhuissystemen op te lossen is.

In het algemeen werd door alle partijen onderstreept dat het digitaal aanvragen van machtigingen MSZ via het machtigingenportaal van VECOZO (ingevoerd in 2012) heeft bijgedragen aan het verminderen van administratieve lasten:

  • Machtigingen MSZ kunnen digitaal worden aangevraagd, inclusief benodigde aanvullende informatie
  • Een loket voor alle zorgverzekeraars, waarbij voor de Zvw de zelfde formulieren worden gebruikt
  • De voortgang van de beoordeling van de machtiging is digitaal te volgen en verloopt sneller, waardoor sneller inplannen en behandelen van patiënten mogelijk is

Concrete resultaten / afspraken die zijn gemaakt:

  1. Alle formulieren zijn doorgelopen, inhoudelijk zijn verduidelijkingen cq. verbeteringen aangebracht en bij ieder formulier is opgenomen welke informatie (foto en/of bijlagen) meegeleverd moet worden t.b.v. de beoordeling. Vaak ontbreekt nog de benodigde informatie en verduidelijkingen. Dit leidt tot administratieve lasten voor zorgverzekeraar en zorgaanbieder. Met de aanpassing wordt het voor de zorgaanbieder duidelijk welke informatie meegestuurd moet worden, zodat de machtigingsaanvraag in een keer behandeld kan worden zonder aanvullende informatie op te vragen. Dit moet gaan leiden tot lagere administratieve lasten voor zorgaanbieder en zorgverzekeraar.
  2. Alle afwijsredenen zijn geüniformeerd en worden meegegeven in de samenvatting naar de zorgaanbieder.
  3. Alle zorgverzekeraars gebruiken ook het machtigingenportaal voor de afhandeling van de AV (indien er ook een AV vergoeding van toepassing is).
  4. Vooruitlopend op aanpassing van een functionaliteit bij VECOZO een werkwijze is opgesteld die toegepast kan worden door zorgverzekeraars, waarmee het mogelijk wordt om een machtiging af te geven voor een behandeling die uit meerdere sessies bestaat en waarvoor anders steeds een nieuwe machtiging aangevraagd moet worden, zoals de tatoeage.
  5. Voor die machtigingen die altijd direct worden goedgekeurd wordt bekeken of deze behandelingen van de limitatieve lijst kunnen, een voorbeeld is de initiële mama correctie na borstkanker.
  6. Met de doorgevoerde acties en gemaakte afspraken is een verdere efficiëntie slag gemaakt. Partijen hebben afgesproken dat er periodiek afstemming plaatsvindt over verbeteringen of aanpassingen n.a.v. uitspraken van het ZiNL, waarbij ook de zorgaanbieders worden benaderd. Ook ervaringen c.q. bevindingen uit het veld komen daarbij aan bod.