(Ont)Regel de Zorg nieuws, Winter 2024

Actueel

Intensivering en Regiegroep

Eind 2023 informeerde minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Conny Helder de Tweede Kamer over de intensivering van het programma (Ont)Regel de Zorg. Deze intensivering houdt onder meer in dat VWS meer gaat doen om de regeldruk van de eigen wet- en regelgeving te beperken. Bovendien is er een Regiegroep Aanpak Regeldruk ingericht die wordt voorgezeten en getrokken door twee speciaal gezanten Toosje Valkenburg, huisartsen en Stephan Valk, oud bestuurder Parnassia Groep en lid van het bestuur van de Nederlandse GGZ. Het eerste jaar richt de Regiegroep zich specifiek op thema’s die de eerste lijn raken. In de Regiegroep zijn naast alle partijen die bij het IZA zijn aangesloten ook VGN, RegioPlus en KNMP vertegenwoordigd. Zij komen elke 6 weken bij elkaar.

Toosje Valkenburg: 

“Ik kijk ernaar uit om mij vanuit deze zelfstandige rol in te zetten om het verminderen van regeldruk in de zorg aan te jagen. Om zo te komen tot een zinnige tijdsinzet van alle zorgprofessionals. Dat verhoogt ook het werkplezier. Het gebrek aan vertrouwen in de zorgprofessional is een luxe die we ons niet meer kunnen permitteren. In mijn vak als huisarts merk ik dagelijks de impact van regeldruk. Dat motiveert me extra om hier een significante bijdrage aan te leveren.”

Stephan Valk:

“Dankzij onze onafhankelijke positie ben ik ervan overtuigd dat we een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van deze doelstellingen die nodig zijn om het werken in de zorg aantrekkelijker te houden. En bovenal om een bijdrage te leveren aan het vermijden van verdere tekorten van zorgprofessionals. Dat vraagt concrete en substantiële acties van alle partijen van het zorgakkoord met focus en prioritering in de Regiegroep op dit onderwerp. Oók richting het ministerie van VWS, dat ons heeft gevraagd hen te adviseren over aanvullende beleidsmatige acties vanuit het ministerie. Met ieders commitment op dit onderwerp lukt het ons om dit te realiseren.”

Start ook met (ont)regelen met de startersbox

Hoe inspireren en activeren we zorgprofessionals om binnen de eigen instelling aan de slag te gaan met ontregelen? En hoe kunnen we het voor hen zo gemakkelijk als mogelijk maken? Naast de subsidie en de e-learning & training die we hiervoor aanbieden wilden we meer doen. Daarom gingen we in gesprek met zorgprofessionals en stelden we hen vragen als:

 • Wat heb jij nodig om te (starten met) ontregelen?
 • Hoe kunnen we daar vanuit VWS concreet bij helpen?
 • Wat maakt het leuk?

Die ideeën hebben we uitgewerkt. Met als resultaat: een (Ont)Regel de Zorg Startersbox.  De eerste versie ervan legden we vervolgens voor aan ruim 30 zorgprofessionals om te toetsen of we alle ideeën goed verwerkt hadden en of het hen daadwerkelijk zou helpen om (een start te maken met) te ontregelen.

De komende weken verwerken we alle feedback en testen we opnieuw. Deze keer willen we dat doen bij 100 zorgprofessionals. Ken jij iemand die wil ontregelen maar niet goed weet hoe te starten? Wijs hem/haar op de startersbox! We verwachten in mei met de pilot te starten. Nieuws hierover publiceren we op onze website en via LinkedIn (Ontregel de Zorg).

Leer meer over hoe je zelf iets doet aan die regeldruk

Wist je dat we vanuit ORDZ een kosteloze e-learning & training aanbieden waarin je leert hoe je morgen kunt starten met het verminderen van onnodige bureaucratie?

In 2023 hebben meer dan 1.500 zorgprofessionals de e-learning doorlopen. Wat zij erover zeggen?

 • “Leuk en zeker interessant voor iedereen in de zorg! Ga zo door!”
 • “Tijd spenderen in het oplossen van ergernissen (= ontregelen), win je terug in meer werkplezier.”
 • “Goede overzichtelijke onderwerpen en opbouw.”

Benieuwd? Schrijf je in en start op een moment dat jou het beste uitkomt. Reken erop dat je ongeveer een uurtje bezig bent.

De training vindt fysiek plaats op verschillende plekken in Nederland en duurt 3 dagdelen. In kleine groepen ga je aan de slag met het aanpakken van regeldruk binnen jouw eigen organisatie of afdeling, waarbij ervaren trainers je begeleiden. Je zult direct resultaten zien, waardoor je het maximale uit de training haalt. Schrijf je in voor een locatie en datum die het beste bij jou past en zet de eerste stap naar een effectieve aanpak van regeldruk.

Ruim 200 zorgprofessionals hebben in het afgelopen deze training gevolgd en zij beoordeelden hem met een ruime 8!

Wat ze zeiden over deze training:

 • “De trainer heeft een open houding en luistert goed naar wat de groep inbrengt, dit dwingt om goed na te denken over de praktijkopdracht.”
 • “De tools helpen me om het ontregelen professioneel aan te pakken.”
 • “De Trechter van Verdunning is een fantastische methode om nieuwe en bestaande regels te beoordelen. De trechter nemen we nu standaard op in onze beleidsnotities.”

Terugblik

Op 1 februari j.l. was het druk in Fort Voordorp. Die dag kwamen namelijk ruim 300 ontregelaars naar Utrecht om elkaar te inspireren met betrekking tot ontregelen. Kijk de korte video voor een compelatie van de dag

En daar bleef het niet bij. Want iedereen had de mogelijkheid om lid te worden van de Ontregel Whats-appgroep waarin je ontregelvragen kunt stellen en inspiratie kunt halen. Wil je je aansluiten bij de groep uit jouw regio? Dat kan via de website van ALN 

Regiegroep Aanpak Regeldruk, eerste bijeenkomst

Op 12 maart j.l. kwam de IZA Regiegroep Aanpak Regeldruk  voor de eerste keer bij elkaar.

Onder leiding van de speciaal gezanten (Toosje Valkenburg, huisarts en Stephan Valk, oud bestuurder Parnassia Groep en lid van het bestuur van de Nederlandse GGZ) gaan de (zorg)partijen die het IZA ondertekenden, en VGN, RegioPlus en KNMP het komende jaar met elkaar aan de slag met als doel 2 uur minder administratie per week per zorgverlener.

De deelnemers hadden zich voorbereid door middel van een reflectie op drie essentiële vragen:

 1. Wat heeft u sinds 2020 al gedaan om de regeldruk te verminderen en zo meer directe tijd voor zorgverleners te realiseren? Hierbij gaat het om concrete voorbeelden.
 2. Welke structuur gebruikt u, of wilt u gaan gebruiken, om succesvolle voorbeelden uit uw regeldrukaanpak te delen met uw achterban en met de partijen uit de Regiegroep?
 3. Welke concrete plannen heeft u voor het realiseren van de doelstellingen? Kijk hierbij hoe u dit vanuit uw eigen verantwoordelijkheid aanpakt.

Gesteund door deze voorbereiding gingen de deelnemers t12 maart j.l. onder begeleiding van de speciaal gezanten en De Argumentenfabriek, aan de slag met het samenstellen van een werkagenda voor 2024. Deze bijeenkomst markeert het begin van een veelbelovend traject met als doel dat zorgverleners meer tijd hebben voor waar het werkelijk om draait: de patiënt/cliënt. Elke 6 weken komt de Regiegroep samen om elkaar te laten zien welke voortgang geboekt is, te inspireren en te motiveren. En ook om het moeilijke gesprek aan te gaan: hoe dragen we bij aan de broodnodige omslag van wantrouwen naar vertrouwen, om op basis daarvan samen meer te bereiken?  

Deel in jouw netwerk: Verwijsafspraken medisch-specialistische zorg

Twijfel je of je wel of niet een verwijzing moet maken? Het document  ‘Verwijsafspraken medisch-specialistische zorg’ kan helpen! Dit document is voor verwijzers, zoals huisartsen en medisch specialisten en andere professionals die betrokken zijn bij een verwijzing. Onder meer polikliniekmedewerkers in een ziekenhuis of kliniek en poliassistentes bij een huisartsenpraktijk. Ook voor patiënten en zorgverzekeraars geeft het document helderheid over de bestaande verwijsafspraken.

VieCuri Medisch Centrum en huisartsenorganisatie Cohesie zetten ongeschreven regels om in samenwerkingsafspraken

Ontregelen door nieuwe regels op te stellen? Ook dat kan effectief zijn. VieCuri Medisch Centrum en huisartensorganisatie Cohesie hebben dat als doel met hun intensievere samenwerking: heldere afspraken over de transmurale zorg in de regio Noord-Limburg. Hoe ze dat aanpakken? Je leest het op ordz.nl

Agenda

Hoe zit het?

Op ordz.nl vind je per sector wat is afgeschaft of ontregeld en dus niet meer nodig is. Twijfel je of je over bijvoorbeeld een administratieve handeling die je wel of niet moet doen? Kijk dan op de ontregeld pagina van jouw sector.

Hier vind je bijvoorbeeld dat een schriftelijke zorgovereenkomst in de Verpleeghuiszorg, Gehandicaptenzorg en Wijkverpleging niet meer nodig is. Ook het Centraal College Zorg & Welzijn van HKZ heeft besloten om mee te gaan in deze ontwikkeling. Dit betekent dat een schriftelijke zorgovereenkomst niet nodig is en HKZ de eis in de HKZ-norm voor Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties (HKZ 144) aanpast.

Experimenteren met anders verantwoorden, doe mee!

Zorgaanbieders uit de langdurige zorg kunnen tot 2028 gebruik maken van de mogelijkheid om te experimenteren met een andere manier van verantwoorden van de geleverde zorg binnen de Wet langdurige zorg. Het doel is om via de experimenten de administratieve belasting van het verantwoordingsproces te verlagen door alternatieve invulling van het nacalculatieproces en de nacalculatie-opgave.

Meer hierover binnen de NZa- beleidsregel 

Heb je interesse om mee te doen? Stuur een e-mail naar info@nza.nl