Ontregelnieuws - Eindejaarseditie 2020

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is het programma (Ont)Regel de Zorg gestart met als doel om voor zorgprofessionals en voor patiënten en cliënten de regeldruk merkbaar te verminderen. Minder regels dragen bij aan meer werkplezier en meer tijd voor de patiënt. Ontdek wat er nu speelt in deze Eindejaarseditie van Ontregelnieuws!

Vragen? Mail naar aanpakregeldruk@minvws.nl

Minister van Ark stuurt tweede voortgangsbrief (Ont)Regel de Zorg naar de Tweede Kamer

Vandaag schrijft minister voor Medische Zorg en Sport Tamara van Ark dat er de afgelopen periode in het kader van het programma (Ont)Regel de Zorg meer is bereikt om de ervaren regeldruk in de zorg te verminderen dan ooit tevoren. Dat is niet alleen zichtbaar in concrete resultaten en inspirerende voorbeelden, maar komt ook tot uiting in de monitoringsinformatie.

Daarin is voor het eerst sinds lange tijd een daling van de ervaren regeldruk zichtbaar, al is die daling nog wel bescheiden en nog niet over de gehele linie aanwezig. Het werk zit er dan ook zeker nog niet op. Juist nu COVID-19 eens te meer heeft laten zien hoe belangrijk het is dat zorgverleners in staat gesteld worden hun vak uit te oefenen zonder daarbij gehinderd te worden door een overmaat aan administratie, is de urgentie om met dit vraagstuk aan de slag te blijven onverminderd groot.

Lees de voortgangsbrief (Ont)Regel de Zorg.

Goede praktijken: mooie (ont)regelinitiatieven vanuit organisaties en zorgverleners zelf

Regeldruk vindt regelmatig zijn oorsprong binnen zorginstellingen zelf, in lokale processen en werkwijzen, of in de lokale implementatie van landelijke regels. Om daar vanaf te komen moet het dus ook in de instellingen zelf, op de werkvloer, gebeuren. In het rapport ‘Goede praktijken’ van (Ont)Regel de Zorg worden vele initiatieven van ontregelen in de zorginstellingen zelf gedeeld. In deze nieuwsbrief lichten we twee bijzondere verhalen uit.

Laat u inspireren door de verhalen die wij graag met u delen op de Goede praktijken pagina op de website ORDZ.nl. Neem contact op met de organisatie als u meer wil weten over één van de voorbeelden. En laat het ons weten als u zelf ook aan de slag wil maar daar nog wel wat ondersteuning, tips of begeleiding bij kunt gebruiken.

GGz Centraal - Minder werkdruk door het wijzigen van de tijdregistratie
Behandelaren van GGz Centraal registreren inmiddels alleen nog de face-to-face tijd, het multidisciplinair overleg en de reistijd. Voor de registratie van tijd besteed aan overige indirecte patiëntgebonden werkzaamheden, wordt gewerkt met een procentuele opslag. Die opslag, gebaseerd op normtijden van de indirecte activiteiten, wordt per beroepsgroep vastgesteld en vervangt de indirecte tijd van voorheen. Na evaluatie blijkt de tijdwinst gemiddeld een kwartier per werkdag te zijn, met daarbij een spreiding van ervaren tijdwinst van nul tot 60 minuten. Aan het kwalitatieve resultaat wordt meer belang gehecht: medewerkers ervaren ontspanning, omdat ze niet al die kleine bezigheden hoeven vast te leggen.

Benieuwd naar het hele verhaal? Lees over GGZ Centraal op pagina 14 van het rapport Goede Praktijken van (Ont)Regel de Zorg of ga naar de Goede Praktijken pagina op ORDZ.nl.

Allerzorg - ICT als overheersend thema bij het (ont)regelen van wijkverpleging
Allerzorg biedt wijkverpleging, kraamzorg, palliatieve terminale zorg en andere vormen van thuiszorg aan door heel Nederland, vanuit meer dan zeventig locaties. Twee jaar geleden is Allerzorg serieus aan de slag gegaan met (ont)regelen, door de aanstelling van Martine Duinker als (ont)regelaar. Haar eerste opdracht was het afschaffen van de vijfminutenregistratie. Allerzorg ziet (ont)-regelen voornamelijk als een ICT-kwestie: het verbeteren van het gebruiksgemak van systemen en software. Teams melden (grote en kleine) ergernissen op dat gebied bij Duinker, die vervolgens optreedt als schakel naar zowel interne als externe ICT-dienstverleners.

Meer weten? Lees het hele verhaal van de Allerzorg op pagina 24 van het rapport Goede Praktijken van (Ont)Regel de Zorg of ga naar de Goede Praktijken pagina op ORDZ.nl.

Beeld: ©Allerzorg

Tijdregistratie in de wijkverpleging: hoe staat het ervoor?

Eén van de actiepunten uit het programma (Ont)Regel de Zorg is het verminderen van de administratieve lasten rondom tijdregistratie voor wijkverpleegkundigen. Om dit doel te bereiken worden zorgaanbieders, die de minutenregistratie nog gebruiken en geen gebruik maken van een regelarme manier van tijdregistratie, gestimuleerd om gebruik te maken van de alternatieve registratiestandaard ‘zorgplan=planning=realisatie, tenzij’ (z=p=r,t). Wat weten we over het gebruik van de vijfminutenregistratie en de alternatieve registratiestandaard en hoe gaan we hiermee verder?

Onlangs is er een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin de uitkomsten van verschillende monitors op een rijtje zijn gezet. Uit deze monitors blijkt dat het gebruik van de vijfminutenregistratie afneemt en het gebruik van z=p=r,t toeneemt. Lees er meer over in het artikel op de ORDZ website.

Langdurige Zorg: ervaringen met ontregelen in het Digitaal Ontregel-lab

‘Ons ECD is een soort van lappendeken geworden. Er is geen logische indeling en samenhang meer’, ‘Bij ons wordt geregistreerd om te registeren’ en ‘Wij hebben 160 documenten in ons ECD zitten.’ Zomaar een greep uit de uitspraken van deelnemers aan het Ontregel-lab dat helemaal gericht is op het ECD, dé experimenteerruimte om tot nieuwe oplossingen voor regeldruk te komen.

Samen met 3 gemotiveerde teams van zorgaanbieders hebben we de dieperliggende oorzaken van regeldruk blootgelegd. Want achter die soms uitdagende zorgovereenkomst, of achter die zeer gedetailleerde regels schuilt vaak een wereld van dieperliggende oorzaken. Als je die niet aanpakt, dan schaf je links een regel af, maar popt er rechts net zo hard een nieuwe regel op. Daarom is een stap terug nodig, om later twee stappen vooruit te zetten. Op deze manier kunnen we de samenhang in het ECD, die tijdens het lab nog ‘lappendeken aan documenten’ werd genoemd, herstellen.

Maar hoe komen we tot die dieperliggende oorzaken? We doen dit bijvoorbeeld door 5x de ‘Waarom?-vraag’ te stellen. Wij hebben hierbij de visgraat-methodiek gebruikt om dat gestructureerd te doen. Kunnen zorgteams dat zelf niet? Dat wel, maar soms werkt een externe prikkel beter. Al is het alleen maar om je niet te laten verleiden tot de waan van de dag.

Lees in deze blog van de blogreeks Ontregel-lab meer over de ervaringen van de deelnemers.

Het belang van ontregelen

“Het verminderen van de regeldruk is wat mij betreft essentieel om zorgprofessionals te behouden voor hun vak en ze dat te laten doen waarvoor ze ooit gekozen hebben: zorg verlenen”, zegt Maud Jonkhout, onder meer werkzaam als ontregelaar op de Ontregelbus en binnen het programma Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ) regio coördinator in Oost-Nederland.

“Als ontregelaar op de Ontregelbus ben ik natuurlijk actief bezig met het helpen ontregelen binnen zorginstellingen. Maar ook binnen OPaZ en het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ) kijken we doorlopend hoe we, vanuit de behoefte van de cliënt, gezamenlijk de ruimte kunnen vinden die nodig is om te kunnen voorzien in een vaak complexe zorgvraag. Hierbij worden regels, kaders en protocollen wanneer nodig kritisch onder de loep genomen en waar mogelijk passend gemaakt.

Een voorbeeld hiervan is de Rommelruimte. Hierbij gaat het om de regelvrijheid, het anders kijken naar en omgaan met wet- en regelgeving. OPaZ heeft samen met ‘het veld’ bekeken wat de mogelijkheden en succesfactoren zijn. De ervaring leert dat er altijd meer ruimte is dan we in eerste instantie denken.

Lees het hele verhaal over de ervaringen van Maud Jonkhout met regeldruk verminderen.

Green tape sessies: op zoek naar een andere benadering van regeldruk

Administratieve lasten en regeldruk zijn taaie thema’s waar al lange tijd aan wordt gewerkt. Administratieve lasten en regeldruk lijken ook steeds meer containerbegrippen te worden waarbij alles wat als vervelend ervaren wordt en niet direct raakt aan zorgverlenen onder deze paraplu geschaard wordt. De omvang van de problematiek lijkt daardoor enorm, en de voortgang wordt niet altijd zichtbaar. Bovendien is er de neiging om steeds in negatieve bewoordingen over de thema’s te praten, zoals schrappen en stoppen met een bepaalde registratie. Soms is het goed weer eens opnieuw te bekijken welk probleem we precies willen oplossen, en of daarvoor de juiste acties en aanpak is bedacht. Dat is in de afgelopen maanden gedaan in zogenaamde Green tape sessies.

Lees het hele artikel op de ORDZ website.

Beeld: ©VWS

Voor de Jeugd-dag

Dit jaar vond de ‘Voor de Jeugd’-dag 2020 plaats in een uitnodigende digitale omgeving: geen Westergasfabriek vol deelnemers, maar slechts een paar sprekers en veel camera’s en techniek. Mirla Muller (integraal medewerker jeugd bij Carins) en Marian de Kleermaeker (van (Ont)Regel de Zorg, VWS) gingen samen in gesprek over de winst die het schrappen van regels bij Carins in de praktijk heeft opgeleverd.

Een mooie sessie waarin Mirla’s betrokken, enthousiaste verhaal en haar praktische tips hopelijk veel collega’s zullen inspireren om ook aan de slag te gaan met het schrappen en/of voorkomen van administratieve rompslomp.

Lees meer over hoe het schrappen van regels Carins is vergaan.

Anders verantwoorden door zorgaanbieders vermindert regeldruk

Vanaf eind 2019 kunnen maximaal 20 Wlz-aanbieders meedoen aan een experiment van de NZa om het proces van verantwoorden te vereenvoudigen. Hans Hendriks, senior beleidsmedewerker bij de NZa en projectleider van het experiment met de naam ‘Anders verantwoorden’, geeft inzicht in wat het experiment tot nu heeft gebracht en vertelt over het eerste succes.

Tot nu toe hebben zeven zorgaanbieders een aanvraag ingediend. Hans Hendriks beoordeelt samen met zijn team deze aanvragen. Als een experiment slaagt, kijkt de NZa naar de mogelijkheden om de landelijke NZa regelgeving aan te passen. Het experiment mag maximaal 5 jaar duren en heeft als einddatum 31 december 2023. Tot dat moment kunnen zorgaanbieders zich aanmelden.

De aanvraag om te mogen experimenteren met anders verantwoorden blijkt soms een uitdagend proces te zijn. Sommige zorgaanbieders vinden het lastig om concreet te verwoorden waar ze mee aan de slag willen en wat hun doel is binnen het experiment. ‘Dan gaan wij graag het gesprek aan om mee te denken en door te vragen, en daar gaat de zorgaanbieder weer mee verder.’ Op dit moment zijn Hans en zijn team vooral bezig met het beoordelen van de aanvragen. Door de coronacrisis hebben sommige zorgaanbieders hun aanvraag uitgesteld.

Twee zorgaanbieders hebben inmiddels toestemming om anders te verantwoorden. Wat gaan zij anders doen? Lees het in dit artikel.

Versnelde indicatieaanvraag langdurige zorg met CIZ Versnelt

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of een cliënt recht heeft op zorg op grond van de wet langdurige zorg (Wlz). Het CIZ heeft een wettelijke termijn van zes weken om de aanvraag te behandelen. Deze termijn van zes weken is lang voor zowel de cliënt en zijn omgeving als de betrokken zorgprofessionals. Het CIZ heeft daarom een aangepaste werkwijze ontwikkeld onder de noemer CIZ Versnelt, met als doel om 95 procent van de indicatie aanvragen die worden ingediend via digitaal portaal Portero structureel binnen zeven werkdagen te behandelen. Dat is gelukt!

Ongeveer 70 procent van alle indicatie aanvragen loopt via Portero en kan dus volgens de versnelde werkwijze worden afgehandeld. De ambitie is om in de toekomst de indicatiestelling ook voor de overige 30 procent van de aanvragen te versnellen, die niet volgens de CIZ Versnelt werkwijze behandeld kunnen worden.

Lees het nieuwsbericht over CIZ versnelt.

Instructiekaart ‘Eerste hulp bij ontregelen’

Wordt u ook gek van al die vinklijstjes of het invullen van checklists? Zijn ze wel eigenlijk wel echt verplicht? Of zijn de vinklijstjes uit enthousiasme ontstaan, maar eigenlijk niet (meer) nodig? (Ont)Regel de Zorg heeft een Instructiekaart ‘Eerste hulp bij ontregelen’ ontwikkeld, die organisaties helpt met ontregelen.

Ga aan de slag met uw team en/of afdeling. Bedenk welke regels u wilt afschaffen omdat ze niet nodig zijn. Óf regels die wel moeten blijven bestaan, maar die u eenvoudiger kunt maken.

Mocht u vragen hebben over het gebruiken van de instructiekaart, neem dan contact op met aanpakregeldruk@minvws.nl of download de Instructiekaart - Eerste hulp bij ontregelen.

Goede voorbeelden Stoppen met Tijdschrijven

De convenantspartijen VNG, VWS, Jeugdzorg Nederland en de vakbonden FNV en CNV hebben afgesproken om te stoppen met vermijdbaar tijdschrijven voor jeugd- en opvoedhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Naar aanleiding van het convenant is het project Goede Voorbeelden Stoppen met Tijdschrijven’ gestart. In dit project worden goede voorbeelden van gemeenten, regio’s en/of zorgaanbieders beschreven, die gedeeltelijk of volledig zijn gestopt met tijdschrijven om anderen te inspireren.

Oproep
Bent of kent u ook een goed voorbeeld van stoppen met tijdschrijven in de jeugdzorg? Om te laten zien dat bekostigen van jeugdzorg zonder tijdschrijven mogelijk is, zijn we op zoek naar gemeenten, regio’s en zorgaanbieders die laten zien dat het kan! Wordt er in uw organisatie geen (of minimaal) tijd geschreven? Of gebeurt dit nog wel, maar hebben jullie de ambitie om hiermee te stoppen? Mail naar ip.v.kessel@minvws.nl, zodat we samen jullie werkwijze kunnen beschrijven om anderen te inspireren.

Hoe meer partijen aan de slag gaan om tijdschrijven terug te dringen, hoe meer de professional ervan merkt op de werkvloer. Meer tijd voor jeugdigen, minder tijd aan administratie, dat is waar we het samen voor doen!

Zorgprestatiemodel per 2022 ingevoerd als nieuwe bekostiging voor geneeskundige ggz en forensische zorg

Besloten is om per 2022 het zogenaamde zorgprestatiemodel in te voeren als nieuwe bekostiging voor de gehele geneeskundige ggz en de forensische zorg samen met een nieuwe zorgvraagtypering. Invoering van het zorgprestatiemodel betekent dat vier verschillende bekostigingssystemen worden vervangen door één bekostigingssysteem. Met het zorgprestatiemodel wordt een sterk vereenvoudigd bekostigingsmodel geïntroduceerd, dat leidt tot lagere administratieve lasten, nota’s die herkenbaar en begrijpelijk zijn voor de cliënt en een aanzienlijke versnelling van de declaratiemogelijkheden en informatievoorziening over zorgkosten en –gebruik. Hiermee wordt een aantal knelpunten aangepakt dat in de huidige bekostiging wordt ervaren.

Lees meer hierover op de pagina van dit afgeronde actiepunt.

Beeld: ©VWS

In ’t nieuws

Verplichting voor paramedici voor bewaren verwijzingen op papier geschrapt
Per 1 januari 2021 stelt geen enkele zorgverzekeraar meer de eis aan paramedici om verwijzingen die op papier zijn afgegeven, ook op papier te bewaren. Digitaal bewaren van een goed leesbare scan op basis waarvan een zorgverzekeraar de authenticiteit van het document kan vaststellen volstaat. Hiermee is een actiepunt afgerond uit het sectorplan [Ont]Regel de Zorg voor de paramedische zorg.
Beperking registratielasten wijkverpleegkundigen door zorginkoopbeleid
Uit het zorginkoopbeleid van zorgverzekeraars kunnen ook administratieve lasten voortkomen voor wijkverpleegkundigen. Op basis van signalen van de branche hebben zorgverzekeraars deze zoveel mogelijk beperkt.
Wlz-inkijkfunctie: verbetering actualiteit op komst
De Wlz-inkijkfunctie is een dienst bij VECOZO waarmee zorgaanbieders twee dingen kunnen zien; of een cliënt een Wlz-indicatie heeft en of de cliënt verblijf inclusief behandeling vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz) krijgt. Op deze manier weet de zorgaanbieder of de geleverde zorg of verstrekking ten laste van de Zorgverzekeringswet (Zvw) of van de Wlz moet komen. Zo kan de zorgaanbieder de declaratie op de juiste plek aanbieden en wordt voorkomen dat een declaratie afgewezen wordt en opnieuw moet worden ingediend. Een administratieve last die u graag vermijdt!
Registratielasten in de ouderenzorg
Regels en registraties zijn er onder andere om de kwaliteit van de zorg te bewaken en te verbeteren. Maar soms slaan we door in het afvinken, aftekenen en controleren. Tijdens de schrap- en snapsessies regeldruk van Ontregel de Langdurige Zorg hebben zorgteams 347 registraties opgespoord waar zorgteams geen toegevoegde waarde in zagen. De vier meest bijzondere registraties heeft Vilans op een rij gezet op hun website. Denk bijvoorbeeld aan het plakken van houdbaarheidsstickers op wattenschijfjes.

Meer nieuws

Abonneren op Ontregelnieuws

Ontdek wat er speelt en abonneert u zich op Ontregelnieuws. Ieder kwartaal houden wij u graag op de hoogte van alles op het gebied van (Ont)Regel de Zorg. Zodra de volgende editie verstuurd wordt, ontvangt u deze in uw mailbox.

Direct abonneren