Ontregelnieuws - Voorjaarseditie 2020

Nederland is op dit moment in de greep van het coronavirus. We zijn er ons van bewust dat grote groepen mensen hard aan het werk zijn om deze ziekte te bestrijden. Bij het programma OntRegel de Zorg hebben we alle bijeenkomsten, zoals schrapsessies afgezegd. Andere werkzaamheden gaan zoveel mogelijk door.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is het programma OntRegel de Zorg gestart met als doel om voor zorgprofessionals en voor patiënten en cliënten de regeldruk merkbaar te verminderen. Minder regels dragen bij aan meer werkplezier en meer tijd voor de patiënt. Waarom ontvangt u deze nieuwsbrief? Omdat er de afgelopen maanden, ook voordat de coronacrisis uitbrak, weer veel moois op ontregelgebied is gebeurd en we geven die goede voorbeelden graag de aandacht die ze verdienen. In deze voorjaarseditie de laatste ontwikkelingen.

Vragen? Mail naar aanpakregeldruk@minvws.nl

OntRegel de Zorg en de coronacrisis

Het Ministerie van VWS is zich zeer bewust van de grote impact die de coronacrisis heeft op zorgverleners, zorginstellingen en anderen die actief zijn in of met de zorg. In deze tijd heeft corona terecht absolute prioriteit. Een aantal activiteiten van het programma OntRegel de Zorg is daarom tot nader order opgeschort. Dan gaat het bijvoorbeeld om:

  • De bezoeken van de OntRegelbus aan zorginstellingen;
  • Bezoeken van speciaal adviseurs regeldruk Rita Verdonk (sociaal domein) en Gerlach Cerfontaine (medisch specialistische zorg) aan zorginstellingen;
  • De schrapsessies van Vilans;
  • Een deel van de monitoring om de effecten en voortgang van het programma te meten.

Het is nu nog niet te zeggen wanneer deze activiteiten weer opstarten. Dat hangt af van het verdere verloop van de crisis, het moment waarop afschaling van de maatregelen aan de orde is, en het moment dat de zorg weer ruimte heeft om hiermee aan de slag te gaan. Periodiek zullen we hier via www.ordz.nl een update over geven.

Een aantal zaken loopt ondertussen wel door, zoals de sectorale werkgroepen voor de uitvoering van de landelijke actiepunten uit het programma OntRegel de Zorg en de periodieke nieuwsbrief Ontregelnieuws. Ook het programmateam bij VWS is grotendeels nog in bedrijf. Mocht u een signaal willen delen of een vraag hebben hierover of over iets anders dat met OntRegel de Zorg te maken heeft, dan kan dat met een e-mail naar aanpakregeldruk@minvws.nl.

Maximale controletermijnen farmacie, paramedische zorg en GGZ verkort

Zorgverzekeraars hebben afgesproken om voor nog een aantal sectoren de maximale controletermijnen te verkorten, in navolging van de afspraken die eind 2019 zijn gemaakt voor de sector wijkverpleging. Hiermee worden de administratieve lasten voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars verminderd. Vanaf 2021 hanteren verzekeraars een maximale controletermijn van 2 kalenderjaren voor de farmacie en paramedische zorg en een termijn van 3 kalenderjaren voor de GGZ. Lees het volledige artikel op de website ordz.nl.

Beeld: ©ZN

Ontwikkelingen in het sociaal domein

In de week van 10 t/m 14 februari 2020 vond de Landelijke Schrapweek Jeugd plaats. Tijdens vijf bijeenkomsten op verschillende locaties in het land kwamen ongeveer 550 mensen samen om de administratieve lasten in de jeugdzorg te verminderen. In totaal zijn er meer dan 100 lokale, regionale en landelijke acties afgesproken om nóg meer onnodige regels te gaan schrappen. De komende maanden werken mensen in het hele land hard aan deze acties. Vanuit ORDZ - Sociaal Domein kijken we mee en helpen we waar nodig.

Op woensdag 12 februari 2020 was minister Hugo de Jonge aanwezig tijdens de derde dag van de Landelijke Schrapweek Jeugd in Rotterdam. Hier kondigde hij, samen met de bonden FNV en CNV, branchevereniging Jeugdzorg Nederland en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aan een einde te willen maken aan tijdschrijven. Daartoe wordt een convenant opgemaakt dat de wederzijdse afspraken weergeeft.

Ook op de vierde dag van de Landelijke Schrapweek Jeugd hadden we speciaal bezoek in Haarlem: Jaïr Ferweda van het programma Jinek liep een ochtend mee met speciaal adviseur Rita Verdonk.

Inspiratie nodig om zelf te ontregelen? Neem voor goede voorbeelden en presentaties van de verschillende workshops een kijkje op de sectorpagina van het Sociaal domein.

Blik op OntRegel de Zorg Farmacie

Op 4 maart 2020 heeft de werkgroep OntRegel de Zorg Farmacie een doorstart gemaakt door voor het eerst sinds januari 2019 weer bij elkaar te komen. De ontregelopdracht blijft hetzelfde: de actiepunten zoals ze in 2018 zijn opgesteld blijven gehandhaafd. Wel zijn de actiepunten geconcretiseerd en is er per actiepunt een trekker aangewezen die verantwoordelijk is voor de algehele voortgang van het punt.

De eerste resultaten van de werkgroep farmacie na de doorstart zijn te melden: de termijn voor de materiële controle wordt met ingang van 2021 ingekort naar maximaal 2 jaar. Een ander succes is dat met het uniformeren van de algemene bepalingen en de opzet van de declaratieparagraaf voor de gehele eerstelijnszorg en de GGZ ook dit schrappunt op afgerond is gezet. Hiermee komt het totaal van afgeronde actiepunten op vier.

Vanaf nu komt de werkgroep OntRegel de Zorg Farmacie weer elk kwartaal bij elkaar. We hopen dat we in 2020 nog veel actiepunten kunnen afronden en blijven werken aan merkbaar minder regeldruk voor zorgverleners, in de apotheek en daarbuiten!

Terugblik Congres Experiment Waardegedreven zorg en daarmee merkbaar minder regeldruk

Op maandag 17 februari 2020 vond het inspirerende en positieve congres over het ontregelexperiment van Arkin en Zilveren Kruis plaats in Amsterdam. Ggz-aanbieders, zorgverleners, zorgverzekeraars, gemeenten en andere geïnteresseerden zijn hier geïnformeerd over het experiment ‘Waardegedreven zorg’ van Arkin en Zilveren Kruis en hebben handvatten aangereikt gekregen om zelf aan de slag te gaan met het verminderen van regeldruk. Bekijk het volledige artikel.

Eerste opbrengsten van de OntRegelbus beschikbaar

De OntRegelbus rijdt nu ongeveer een half jaar door het land en ondersteunt zorginstellingen op locatie met het intern ontregelen. Deze lokale aanpak is nodig omdat naast regeldruk die bijvoorbeeld door een regel van de zorgverzekeraar of de IGJ veroorzaakt wordt, er soms ook regeldruk uit zorginstellingen zelf komt. Denk bijvoorbeeld aan verplichte turflijstjes of een te strenge vertaling van een landelijke regel.

Sinds het startschot in het najaar van 2019 heeft de bus 14 instellingen bezocht [stand eind maart] en hebben er in totaal 22 sessies plaatsgevonden, waarvan we nu de eerste opbrengst kunnen delen. Lees het volledige artikel.

Kwaliteitsnormen NHG-Praktijkaccreditering vereenvoudigd en verbeterd

De Kwaliteitsnormen NHG-Praktijkaccreditering zijn vereenvoudigd en verbeterd. Eerder was al afgesproken dat de audits minder vaak plaats hoeven te vinden. Deze acties moeten ervoor zorgen dat de administratieve lasten voor huisartsen rondom de NHG-Praktijkaccreditering naar beneden gaan.

In het programma OntRegel de Zorg zijn rondom de NHG-Praktijkaccreditering twee doelen opgenomen. Het eerste doel is het verminderen van de frequentie van de accreditering. Begin 2019 is dit eerste doel bereikt. De frequentie werd teruggebracht van eens per jaar naar eens per drie jaar. Nu is ook het tweede doel bereikt. Op 28 januari zijn de verbeterde en vereenvoudigde Kwaliteitsnormen NHG-Praktijkaccreditering vastgesteld. Lees het volledige artikel.

De Zeven met... Karin ter Borg

Regeldruk? Administratieve lasten? Hoe zit het nu echt? 7 vragen waarop zorgprofessionals antwoord geven. Hoe ervaren zij regeldruk? We kijken mee in hun dagelijkse werkpraktijk.

Karin ter Borg, coördinator Chronische Zorg bij de Regionale Organisatie Huisartsen Amsterdam (ROHA), deelde haar ervaringen met ons over regeldruk. Lees het volledige interview.

Recent geschrapt of ontregeld

In ’t nieuws

Medische informatie afgeven: wat is de rol van de huisarts en wat niet?
In de praktijk vragen verschillende instanties informatie op bij huisartsen voor het stellen van een indicatie. Of hanteren organisaties een doktersverklaring als voorwaarde voor (het aanpassen van) hun dienstverlening. Dit brengt veel administratieve lasten met zich mee. Om onnodige administratieve lasten voor de huisartsen te verminderen is het belangrijk om duidelijk te maken: wat is de rol van de huisarts en wat niet?

Stap dichterbij schrappen VOG-plicht huisartsen Wlz-instellingen
We zijn een stap dichterbij het schrappen van de VOG-plicht voor huisartsen die op incidentele basis zorg verlenen in Wlz-instellingen.

NZa verduidelijkt regels declareren prestaties op dezelfde dag in de paramedische zorg
Uit de [Ont]Regel de Zorg schrapsessies die in het najaar van 2019 zijn gehouden met logopedisten, diëtisten, ergo-, huid- en oefentherapeuten bleek dat er onduidelijkheid bestond over de voorwaarden van het declareren van meerdere paramedische prestaties op één dag. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verduidelijkt deze voorwaarden daarom in haar beleid en regels voor 2021. In de Informatiekaart beleid en regels paramedische zorg 2021 geeft de NZa hierop alvast een toelichting.

FMS aan de slag met kwaliteitsregistraties
Kwaliteitsregistraties die primair bedoeld zijn om de kwaliteit van zorg te meten en te kunnen verbeteren, brengen vaak nog te veel administratielast met zich mee. Per kwaliteitsregistratie is de invultijd voor een dokter gemiddeld een half uur per patiënt. De Federatie Medisch Specialisten (FMS) gaat samen met wetenschappelijke verenigingen 36 kwaliteitsregistraties kritisch bekijken. Zij richten zich hierbij op wat er wordt geregistreerd, waarom dit moet worden geregistreerd en op welke punten registraties slimmer gebruik kunnen maken van data. De 36 kwaliteitsregistraties worden in het programma Verduurzamen Kwaliteitsregistraties daar waar nodig opgeschoond, geoptimaliseerd en gestructureerd op basis van zorginformatiebouwstenen (zib’s).

Meer nieuws

Abonneren op Ontregelnieuws

Ontdek wat er speelt en abonneert u zich op Ontregelnieuws. Ieder kwartaal houden wij u graag op de hoogte van alles op het gebied van OntRegel de Zorg. Zodra de volgende editie verstuurd wordt, ontvangt u deze in uw mailbox.

Direct abonneren